Nu är det hög tid att ta tag i de psykosociala utmaningarna i svallvågorna av Covid 19 – men se till att göra det på rätt nivå!

Foto av Yan Krukov från Pexels

Med tanke på den inverkan Covid 19 har haft på våra sätt att organisera arbetet, och hur det har påverkat den psykosociala arbetsmiljön kommer vi i några bloggar framöver diskutera varför, och hur, man kan jobba med dessa frågor på teamnivån. Det här är första bloggen som handlar om på vilken nivå man kan göra mest nytta, mest kostnadseffektivt.

Covid har skapat psykosociala problem

Det finns en lång rad utmaningar kopplade till det gångna pandemiåret. Vissa har jobbat på tok för mycket. Andra har tvingats till permission. Vissa har trivts med att jobba hemma och vill inte återgå till att åka till jobbet medan några har mått dåligt av att sitta isolerade. Dessutom har vi nog alla brottats med existentiella funderingar om risken att dö, eventuella vaccineringsfaror och vad som ska hända med oss och vårt sätt att leva när allt det här är över.

Allt detta kan skapa stora problem för såväl svenska företag som offentliga aktörer. En tredjedel av alla tillfrågade i en stor studie svarade att de funderar på att byta jobb. En annan studie visar att många kommer att vilja jobba mer hemma. Dessutom finns en känsla av orättvisa hos vissa yrkesgrupper, som känner sig dåligt uppskattade och kompenserade för den insats de gör, och de uppoffringar de gjort.

Som chefs- och teamcoacher jobbar vi både med att stötta individer och grupper att hantera psykosociala utmaningar.

Vi vet, och har stöd i forskningen för det, att när det gäller arbete med psykosocial arbetsmiljö så är det mer effektivt att förändra organisationsstrukturer och processer, än att försöka få individerna att lära sig hantera dåliga arbetsvillkor.

Primära, sekundära och tertiära insatser

På BestTeam erbjuder vi primära, sekundära och tertiära insatser inom arbetsmiljöområdet – d v s insatser riktade mot individen, gruppen och organisationen.

På individplanet så handlar det oftast om att en chef eller medarbetare mår dåligt och behöver hjälp att handskas med de utmaningar som jobbet och livet innebär, att hitta vägen framåt mot- eller tillbaka till –ett hållbart arbetsliv. Vi är duktiga på att stötta individer och det är ett viktigt jobb. Men, det är dyrt både för företaget och individen att det har gått så långt att insatsen behövs.

Den största nyttan gör vi med sekundära insatser, med hjälp av teamcoaching. Det är här, på teamnivån, som vi kan bidra med att skapa såväl bra arbetsrutiner som engagemang och motivation. Det är i teamet de flesta problemen och svaren finns. Med våra teaminsatser ökar vi snitt faktorer som optimism, engagemang och tillit i teamet med över 25 procent. Vi löser också många praktiska problem och skapar nya arbetssätt med stöd av teamets gemensamma kunskap. Vi lär dessutom teamet att skapa ett eget lärande, så att teamet kan hantera sina egna problem på sikt.

Teamet existerar aldrig i ett vacuum, utan är en del av ett systemen – eller en organisatorisk kontext. Det är det omgivande systemet som ger teamet de förutsättningar det behöver för att klara sin uppgift. Det kan vara centrala direktiv, budgetar eller beslutade sätt att jobba. Men det kan också vara andra team eller externa intressenter, som kunder eller patienter, som påverkar arbetet.

Framgångsrika insatser på teamnivå kräver ett engagemang från företagets ledning, och en öppenhet för att anpassa strukturer, resurser och direktiv efter vad teamen behöver för att lösa sin uppgift på bästa sätt. Som teamcoacher är vi vana vid att arbeta med ledningsgrupper och styrelser för att skapa insikter och handling i t ex arbetsmiljöfrågor.

Genom vårt samarbete med KC-Group kan vi idag, genom Proact, erbjuda möjligheten att få kostnadstäckning från Försäkringskassa med 50 procent av kostnaden för särskilda arbetsmiljöinsatser på individ, team- och organisationsnivå.

Kontakta oss på BestTeam så berättar vi mer.

Peter Englén & Anders Troedsson

peter.englen@bestteam.se

0709 42 03 17

I en komplex värld är Systemintelligens (SI) lika viktig som Artificiell Intelligens (AI)

EU kallar AI en ”definierande teknologi” och förutsäger att nästa stora revolutionerande steg i teknikutvecklingen är införande av artificiell intelligens i viktiga processer, produkter och tjänster. Det kommer ha stor påverkan på hur vi kommer jobba, vad vi kommer konsumera och hur vi människor kommer att interagera med tekniken.

Vi kan inte ens ana vart det här kommer leda, men utveckling har redan påbörjats. Vi har självkörande bilar, pensionsinvesteringar som förvaltas utan mänsklig inblandning och nyheter som publiceras av en maskin. Vi låter appar beräkna snabbaste resvägen baserat på nuvarande trafikläge, vi har datorer som gör bättre diagnoser än läkare och avancerade AI-system sköter hela logistikkedjan från fabriken till din dörr när vi handlar på nätet.

Vad är det då som gör den artificiella intelligensen till ett så kraftfullt verktyg?

Konventionell teknik och elektronik har i århundraden hjälpt oss att hantera komplicerade, icke komplexa, problem. Sextanten gjorde det möjligt att navigera på haven med hjälp av stjärnorna, roboten gjorde det möjligt att massproducera små elektriska maskiner och mikrochips. Datorer kan på sekunder beräkna matematiska problem som det skulle ta tusentals mänskliga hjärnor åratal att klara av.

Det nya som AI tillför är att med hjälp av den kan maskiner hantera komplexa utmaningar. Med komplexa utmaningar menas situationer där allting förändras, där förutsättningarna varierar och det krävs avancerade beräkningar i realtid för att klara av uppgiften. Processer det tidigare alltid krävts en människa, och en mänsklig hjärna, för att klara av.

För att göra det ännu tydligare. Att bygga en robot som ska kunna navigera sig igenom en snitslad hinderbana är komplicerat. Den ska både ha mekaniska egenskaper som klarar olika hinder och kunna följa en utstakad bana. Det är svårt och komplicerat, men kan lösas med goda kunskaper i mekanik och programmering.

Men, för att bygga en robot som ska kunna ta sig runt en hinderbana inne i en föränderlig labyrint, med hinder och väggar som hela tiden ändras, behövs någonting helt annat. För att lösa ett sådant komplext problem behövs det vi kallar intelligens – mänsklig eller artificiell.

På likande sätt har vi blivit bättre och bättre på att ordna det mänskliga arbetet för att lösa komplicerade organisatoriska utmaningar. Vi har t ex – i samklang med teknikutvecklingen –skapat byråkratin, taylorismen, det löpande bandet, linjeorganisationen, o s v.

De gamla organisatoriska modellerna har dock inte den typ av intelligens som krävs för att hantera all information och kunskap som behövs för att navigera i en omgivning som inte bara är komplex utan också instabil, osäker, och tvetydig. De strukturer som vi byggt upp för att lösa komplicerade uppgifter har visat sig vara alltför stelbenta, långsamma och ineffektiva för att klara dagens krav.

Framtidens företag måste ha hög Systemintelligens (SI) för att kunna vara anpassningsbara, smidiga, lättrörliga och kollektivt smarta. Det är genom SI de kommer att klara utmaningar som teknikskiften, pandemier, konkurrens från agila uppstartsföretag, kompetensförsörjning och kunskapsoverflow.

Systemintelligenta företag byggs på teamarbete och organiseras som ett team av team, där varje team har en tydlig uppgift men har relativt stor frihet hur jobbet ska utföras. Information och kunskap flödar fritt inom och mellan teamen, och kommuniceras genom såväl formella som informella kanaler. Teamen skapas och läggs ner efter behov och regelbunden utvärdering och behovsanalyser är viktigare än statiska organisationsstrukturer och långsiktiga handlingsplaner.

Systemintelligenta ledare förstår vikten av teamarbete och hur team fungerar. De kan skapa de rätta organisatoriska förutsättningarna för teamet och en miljö som ger teamet den trygghet och tillit som det behöver för att blomstra. De håller teamet gemensamt ansvarigt för resultatet och har modet att släppa detaljstyrning och kontroll, till förmån för kollektiv utveckling.

Systemintelligenta ledare är duktiga på teammotivation och får teamet att förstå varför det existerar, vart det är på väg och varför medlemmarna ska engagera sig i teamets vision och mål.

I den komplexa värld vi lever i idag är teamarbetet en ”definierande organisationsform” och ledare med systemintelligens kommer att vara de mest eftertraktade på marknaden.

Peter Englén

Senior team-, ledar- och organisationscoach på Best team AB

Peter har tillsammans med Anders Troedsson skrivit boken ”Att leda team – 60 sätt som ökar din systemintelligens”.

Dags att boka utveckling i höst!

Det är vår och det börjar röra på sig nu. I såväl stora som små organisationer ser vi att det är dags att börja planera för det nya normala. Boka er ledningsgruppsutveckling nu.

Vi kan ge utväxling på de investeringar ni gjort i er personal och organisation genom att skapa beteenden, kulturer och arbetssätt som samverkar mot resultat och utveckling hos både individerna och organisationen. Genom teamcoaching får vi team, ledare och hela organisationer att bli ännu bättre på det de gör.

Vi har haft det ovanligt lugnt ett tag eftersom många av våra kunder har haft fullt upp med att krishantera och haft svårt att träffas IRL. Och, även om insikten om vikten av kontinuerlig teamutveckling har funnits hos de flesta, så har den fått vänta.

Vi ser nu en ändring här. När det mesta nu verkar kunna öppna upp till hösten så finns ett enormt behov av, och en stor potential i, att göra en omstart i såväl ledningsgrupper som nyckelteam.

Vi vill gärna hjälpa till med detta, för det är vi väldigt bra på. Vår tid kommer dock vara begränsad i höst, så vill ni planera in riktigt bra teamutveckling med vår hjälp så rekommenderar vi att ni bokar er ledningsgruppsutveckling nu.

Vill du veta mer om hur vi jobbar och vad vi kan erbjuda så boka ett möte med någon av oss direkt.

Peter Englén  &  Anders Troedsson

Team-, organisations- och ledarskapscoacher                            

peter.englen@bestetam.se                                                             anders.troedsson@bestteam.se 

Kort om oss

Vi kommer från helt olika bakgrunder. Anders är ingenjör och Peter statsvetare/nationalekonom. Anders hade olika chefspositioner på bl a Volvo och Ericsson innan han sadlade om till coach, och Peter har haft ledande poster inom såväl Regeringskansliet som en internationell NGO, men har huvudsakligen arbetat som management- och organisationskonsult de senaste 20 åren.

Tillsammans har vi skrivit boken: ”Att leda team – 60 tips som ökar din systemintelligens”.

Teamarbete blir allt viktigare och det avspeglar sig även i forskningsvärlden. Vi är väldigt nyfikna och har regelbundna kontakter med de ledande internationella forskarna inom teamutveckling.

2015 startade vi tillsammans företaget BestTeam i syfte att leverera riktigt bra utveckling för våra klienter genom bl a teamcoaching.

Vi sitter båda certifierade teamcoacher och är medgrundare och styrelseledamöter i branschföreningen Sveriges Teamcoacher.

Nu är det dags att planera för en uppstart – tre konkreta tips

Snart öppnar vi upp igen. Planera för det nu.

I Sverige kommer vi förhoppningsvis inom en ganska snar framtid kunna gå tillbaka till jobbet, ha fysiska möten och börja titta framåt igen.

Var sig du är Vd, generaldirektör, HR-ansvarig, business partner eller teamledare så är det dags att planera för nästa steg i den här krisen.

Nästan alla branscher har påverkats och den verklighet vi kommer tillbaka till ser inte likadan ut som den vi hade innan Corona. Vissa företag och leverantörer kommer inte att finnas kvar. Några medarbetare kanske har fått lämna den egna organisationen. Planer måste göras om och många komma att vilja jobba på nya sätt när de vant sig vid att jobba hemma.

Som ledare gäller det nu att tänka och agera annorlunda. I krisens inledande skede så kände många chefer att det enklaste och mest effektiva var att gå in i en tydlig kommandostruktur. De flesta ledare har också lagt mycket tid på att ha kontakt med enskilda medarbetare en och en.

I återuppbyggnadsfasen, när vi ska komma tillbaka i ”normal” produktion, så är utmaningen istället att få teamen att fungera så bra som möjligt, så fort som möjligt. På de flesta arbetsplatser spelar det liten roll vilka meriter de enskilda medarbetarna har. Avgörande är om man kan få kollegorna att arbeta tillsammans som ett team mot ett gemensamt mål.

Välfungerade team har tydlighet i uppdraget, känner psykologisk trygghet, utnyttjar teammedlemmarnas olikheter och har ett grymt fokus på vad man ska uppnå tillsammans. Att som ledare skapa effektiva team kräver både kunskap och hårt arbete.

Tre tips för att skapa effektivitet snabbt

1. Planera en uppstartsdag för varje team

Varje ledningsgrupp, team, arbetsgrupp och projektgrupp kommer att behöva en omstart efter att ha jobbat virtuellt i månader.

Ruth Wageman, professor vid Harvard Business School, har I sin forskning konstaterat att vid upp- och omstart av team så gäller 60-30-10 regeln. Sextio procent av energin bör läggas på planering av uppstarten, trettio procent på lanseringen och tio procent på att coacha teamet när det väl kommit igång.

Om man inte gör en tydlig omstart direkt när teamen kommer tillbaka så är risken stor för ett produktionsbortfall på grund av otydlighet, förvirring, osäkerhet och inte minst för att alla behöver prata av sig med varandra om vad som egentligen hänt.

Det bästa är att snabbt genomföra en uppstartsdag med fokus på vad vi lärt oss, hur vi mår och hur vi ska jobba tillsammans framåt.

Det är en klok investering att ta in en extern coach till teamet som kan hjälpa till att planera och genomföra uppstarten. Det är svårt att som chef både vara teammedlem och leda en sådan här uppstart.

2. Planera in en långsiktig teamutveckling för nyckelteamen

Hur väl nyckelteamen fungerar i företaget är en affärsstrategisk fråga. Ändå visar all forskning att det är ett av de områden där det finns mest att vinna på att investera. Gapet mellan hur väl nyckelteamen fungerar och hur de skulle kunna fungera är väldigt stort.

Det har varit en besvärlig tid, och det kommer för de flesta företag och organisationer fortsätta att vara tufft. Ge nyckelteamen den utveckling de behöver för att lyckas, för att orka och för att bli sitt bästa jag. Det kommer att behövas.

För att utvecklingsinsatsen ska vara effektiv och lönsam bör ni tänka på att se till att ni gör rätt saker med teamet, att teamet får tillgång till en professionell teamcoach och att ni ser utvecklingen som en process över tid, inte som ett engångsevent.

3. Bestäm ett datum när ni tror att det är dags för ett första fysiskt möte på jobbet.

Det har forskats mycket de senaste 20 åren om hur ledare ska hantera en VUCA-omgivning[1]. Det är svårt att fatta beslut när informationen kan ändras hela tiden, vi inte vet vad som är sant och rätt, när frågorna vi måste hantera är oerhört komplexa och vi får olika information från olika källor. Men slutsatsen av forskningen är att det är viktigt att fatta beslut – men att man måste vara öppen för att ändra sig.

Sätt ett datum från viket ni börjar planera in möten. Det är viktigt för att ge medarbetarna en signal om att det kommer en tid, post-Corona, då det är dags att normalisera tillvaron. Men var samtidigt tydliga med att det kan ändras.

Vi hjälper gärna till att designa och/eller leda era uppstartsdagar. Ta gärna kontakt med oss på BestTeam för att höra mer om hur vi kan stötta dig som chef för ett ledningsteam eller med utveckling av dina nyckelteam.

Peter Englén

Ledarskaps- och teamcoach

Tel 0709 42 03 17


[1] Volatile, Uncertain, Complex och Ambiguous

Lär dig att coacha ditt team – kursstart 20:e april

Är du bra på att coacha och leda dina medarbetare på individnivå? Önskar du utveckla din förmåga att också leda ditt team eller din arbetsgrupp att fungera väl tillsammans?

I utbildningen Teamcoachande ledarskap tränar du din systemintelligens och lär dig att utnyttja teamets fulla potential. Du lär dig hur du kan se och leda teamet som ett system istället för som en grupp av individer. Du kommer spara energi och frustration och får samtidigt ett effektivare team där ni samverkar, håller varandra ansvariga och har roligt tillsammans.

Utbildare är Andy Troedsson och Peter Englén, internationellt certifierade teamcoacher. Du tar del av deras mångåriga erfarenhet av arbete med allt från högsta ledningsgrupper till operativa teamledarteam och projektteam inom både offentliga verk, myndigheter, kommuner och i näringslivet. Läs hur Andy och Peter beskriver utbildningsprogrammet och hämta hem det här nedan.

Peter Englén 0709 42 03 17

Anders Troedsson 0703 40 65 32

Passa på att utveckla teamet och era möten nu!

Det finns ett enormt behov av att utveckla arbetsgrupper, ledningsgrupper och nyckelteam i alla företag. Över 90 procent av alla företag har, eller är på väg att, gå över till teambaserade strukturer. Teameffektivitet har blivit en affärsstrategisk fråga av högsta rang. Ändå visar all forskning på att bara ca 10 procent av alla team är högeffektiva och 50 procent underpresterar kraftigt vad gäller teameffektivitet.

I den rådande situationen så ställs dessutom helt nya krav på team och teamledare att få teamen att fungera, fast de flesta teammedlemmarna är utspridda geografiskt och den huvudsakliga kommunikationen sker digitalt.

Det ser ut som att den här ordningen kan komma att fortgå ett tag och vi på BestTeam har därför tagit fram en rad utvecklingsinsatser för team som kan levereras virtuellt.

Följande workshops kan vi leverera till team, 3-12 personer. Vi håller aktiviteterna inom 90-120 minuter (föregås av 15-30 minuters teknisk och mental check-in). De bygger också på att var och en som deltar i aktiviteten sitter enskilt, med egen skärm. Tjänsterna levereras företrädelsevis i Zoom.

Workshopsledarna är mycket erfarna och certifierade chefs- och teamcoacher. Andra upplagan av deras bok ”Att leda team – 60 tips som ökar din systemintelligens” utkom december 2019.

Effektivare möten

 1. Behovsdiagnos. Vi sitter med under ett ordinarie virtuellt arbetsmöte, och gör en analys av teamets behov. Analysen landar i förslag på aktiviteter som går att göra virtuellt.
  Mål: Få praktiska tips från erfaren expert på grupputveckling.

 2. Spelregler. Alla arbetsgrupper blir effektivare av att tillsammans ha skapat och kommit överens om en uppsättning spelregler för hur man ska jobba i teamet, som gäller samtliga medlemmar. I denna 90 minuters workshop ges gruppen tillfälle att tillsammans generera, prioritera och komma överens om en gemensam samling spelregler.
  Mål: En gemensam samling spelregler skapad av gruppens medlemmar.

 3. Effektiva möten: För många medarbetare tar möten en stor del av arbetstiden.  I den här workshopen (90 min) gör vi en snabb diagnos av hur effektiva deltagarna tycker att gruppens möten är. Utifrån svaren diskuteras hur mötena kan bli effektivare, roligare och mer givande för alla.
  Mål: Effektivare möten.

 4. Effektivisera era digitala möten: Ibland är det viktigt att stanna upp och analysera hur det man är mitt uppe i fungerar. Just nu har väldigt många grupper börjat med digitala möten.  Den här workshopen (90 min) fokuserar på att utvärdera hur gruppens digitala möten fungerar. Vad är bra och vad skulle kunna bli bättre. Vi utforskar hur vi kan behålla och utveckla närvaro, tillit och kreativitet på våra digitala mötesplatser. Vad kan vi förvänta oss av varandra och vilka vanor måste vi vänja oss av med. Workshopsledaren kan också ge praktiska tips.
  Mål: Effektivisera de digitala mötena.

 5. Kommunikation i gruppen: Hur vi kommunicerar i en grupp styr mycket hur väl vi utnyttjar varandras kompetenser, hur arbetsflödet flyter och hur vi skapar/löser missförstånd.  I denna workshop (90-120 min) kartlägger vi tillsammans hur gruppen kommunicerar med varandra, styrkor och svagheter med nuvarande system och hur vi ska kommunicera ännu bättre i framtiden.
  Mål: Skapa en bättre struktur, och göra en överenskommelse, för hur man i gruppen förväntas kommunicera med övriga gruppmedlemmar och med omvärlden.

 6. Feedback. Denna workshop (120 min) syftar till att bidra till en feedbackkultur i gruppen.  Att kunna ge och ta feedback är en av grundstenarna i effektivt teamarbete. Det är också en förutsättning för konflikthantering.
  Mål: Skapa förståelse för varför det är viktigt med feedback, vad som händer i gruppen när man inte ger feedback, eller ger feedback på fel sätt. Gruppen får också lära sig en enkel feedbackmodell som de får öva på i små grupper.

Utveckla teamarbetet

 1. Är vi en grupp eller ett team? (90-120 min beroende på gruppstorlek) Denna workshop syftar till att lära ut distinktioner mellan team och löst sammansatta grupper, och vilka krav som ställs på medlemskap och samverkan i olika typer av konstellationer. Gruppen får även möjligheten att diskutera sitt uppdrag (vad finns vi till för som grupp?) och utifrån detta identifiera vilken typ av grupp man behöver vara för att utföra sitt gemensamma uppdrag på bästa sätt.
  Mål
  : Öka förståelsen för olika typer av gruppkonstellationer. Hjälpa grupper att tydliggöra uppdraget, vilken typ av grupp man ska vara och hur samverkan bör ske för att säkerställa effektivt samarbete. 

 2. Tips till chef/gruppledare som vill utveckla sin grupp: En workshop/coaching (90 min) enskilt med en gruppledare/chef som vill få tips på hur hen kan utveckla sin grupp. Innan workshopen får gruppledaren/chefen göra en skattning av hur teamarbetet fungerar med hjälp av ett verktyg kallat TeamLeader View (TLV), utarbetat av Teamcoaching International (TCI). Testet mäter 14 faktorer som är nödvändiga för effektivt teamarbete.
  Mål: Med testresultatet som grund får gruppledaren/chefen hjälp att lägga upp en handlingsplan för hur hen ska arbeta för att utveckla gruppen.


 3. Att utvecklas som grupp – start. En workshop (120 min) med en  grupp som vill starta en utvecklingsresa. Innan workshopen får gruppen göra en skattning av hur teamarbetet fungerar med hjälp av ett verktyg kallat Team Diagnostic Assessment (TDA), utarbetat av Teamcoaching International (TCI). Testet mäter 14 faktorer som är nödvändiga för effektivt teamarbete. Med testresultatet som grund identifierar gruppen sina styrkor och utvecklingsområden som team. Mål: Gruppen kan utifrån faktisk kunskap om hur teamet fungerar sätta upp mål och göra en handlingsplan för sin utvecklingsresa.
  Målgrupp: Lämplig för de grupper som tillsammans med gemensamma mål.

 4. Skapa tydlighet – Playbook: Det här är en serie på fem workshops (120 + 4x 90 min) som syftar till att skapa klarhet i gruppen, både inåt och utåt. Alla team bör ha en uppsättning överenskommelser som alla är eniga om. I lagsporter brukar man tala om att varje team ska ha sin Playbook – där man samlat teamets taktik och spelidé. Det skapar klarhet och gör att alla kan jobba tillsammans. Även effektiva företagsteam behöver en Playbook. Under dessa workshops får teamet hjälp att svara på några grundläggande frågor: Varför finns vi till som team/grupp? Hur beter vi oss mot varandra? Vad är det vi ska göra som grupp? Vad är det som gör just oss framgångsrika? Vad prioriterar vi den närmaste tiden och vem gör vad? Kan med fördel kombineras med “Att utvecklas som grupp – Start”.
  Mål: Öka teameffektiviteten genom att skapa tydlighet

 5. Hur vi styrs genom kulturen: Vi beter oss annorlunda och tar på oss olika roller i olika grupper. Vissa grupper vi deltar i är kreativa, andra är försiktiga och några är väldigt lågpresterande. Kulturen i gruppen har ofta större påverkan på gruppens resultat än individernas personligheter. I den här workshopen tittar vi på hur kulturen påverkar oss, diskuterar vilken kultur just den här gruppen har och analyserar vilka konsekvenser i konkreta beteenden som det får. Har gruppen t ex en bedömnings- eller utvecklingskultur – det avgör helt hur gruppen kommer att hantera förändringar och nya utmaningar.
  Mål: Öka förståelsen för kulturens betydelse och definiera några beteenden som gruppen vill ändra på för att bli mer effektiva och skapa en ännu bättre arbetsmiljö.

 6. Räddmodigt Ledarskap. Denna workshop (90 min) syftar till att skapa modigare ledare och medarbetare. Ca 70 procent av alla förändringsinitiativ misslyckas, d v s de förväntade resultaten uteblir. Det beror bl a på att vi naturligt är rädda för förändring.Varje förändring är skrämmande. Workshopen handlar om hur vi som ledare kan bli mer modiga fast vi är osäkra och hur ska vi få våra medarbetare att bli räddmodiga.
  Mål: Större effektivitet i förändringsprocesser (och personlig ledarskapsutveckling).

 7. Handledning av chefer i grupp: (3-7 personer) 90-120 min, virtuellt och/eller IRL. Denna arena syftar till att stärka och ta vara på kollegialt lärande chefer emellan. Handledarens roll är ffa att stötta cheferna med en bra struktur och process för att dela erfarenheter med varandra, men handledaren kan också bistå med modeller och utifrånperspektiv. Fokus är att dela bra och fungerande praktiker med varandra samt stödja varandra med utmaningar och case från vardagen. Denna insats kan göras som enstaka tillfälle inriktat på hur leda i Corona-tider men den passar också bra att köras som en serie träffar där öppenhet utvecklas över tid i gruppen.
  Mål: Insatsen stödjer generellt en utveckling av en “delakultur” där chefer blir bättre och bättre på att stödja varandra. En väl fungerande chefshandledningsgrupp kan med fördel efter ett par träffar bli självgående och ses utan konsult.
  Målgrupp: Grupp av chefer

Om Konsulterna

Peter Englén är seniorkonsult med 30 års erfarenhet av att utveckla idéer, ledare och organisationer. Som managementkonsult, utredare och talskrivare på regeringskansliet har han hjälpt såväl stadsråd som företagsledare att skapa effektiva organisationer och kommunicera viktiga budskap. Han är en driven processledare.

Peter har arbetat fem år som utredare på Läkarförbundet, huvudsakligen med utbildnings- och forskningsfrågor.1995-1998 var han politisk sakkunnig på utbildningsdepartementet med ansvar för talproduktion och högre utbildning. Sedan 1998 han arbetat som konsult. De senaste åren har han fokuserat allt mer på utveckling av ledare och nyckelteam. Han är diplomerad professionell coach och certifierad teamcoach.

peter.englen@bestteam.se


Anders Troedsson är en erfaren coach med fokus och hög energi. För honom är det resultat som gäller. Han är utbildad ingenjör, med intresse för språk och människor. Utifrån sina egna erfarenheter som chef och ledare har han stor praktisk erfarenhet av de processer som behövs för att skapa både resultat och en engagerande kultur.

Anders har varit verksam inom både stora och små företag och har egen erfarenhet som entreprenör. Dynamiken mellan människor och vad som får saker att hända i team och organisationer är ett genuint intresse, oavsett om det handlat om det lilla teamet hemma eller förändringsprocesser i stora multinationella företag. Han är diplomerad professionell coach och certifierad teamcoach.

anders.troedsson@bestteam.se

Jättekul att fler coachakuter öppnar! Ta chansen att få stöd!

Vi ser nu att flera företag och organisationer inom coaching samlar sig kring initiativ att erbjuda fri coaching till trängda ledare i den rådande situationen.

Vi måste alla bidra på vårt eget sätt och utifrån våra expertkunskaper. Vår profession och specialitet som cocher är att stötta andra, särskilt när det är tufft.

Så ta chansen, antingen genom att kontakta oss direkt, KC Group som samlar över 50 coacher eller branschorganisationen ICF Sverige (International Coach Federation) som snart kommer att publicera ett erbjudande om gratis coaching i samarbete med företagarna.Peter Englén                                                          Anders Troedsson

Ledarskaps- och teamcoach, CTPC                  Ledarskaps- och teamcoach, CTPC

Peter.englen@bestteam.se                                anders.troedsson@bestteam.se

0709 42 03 17                                                       0703 40 65 32Tips från coachakuten – Nu går de flesta företag in i en tredje fas i krisen, som ställer nya krav på er chefer

Utifrån de samtal vi har haft med ledare i olika branscher under förra veckan så drar vi slutsatsen att de flesta chefer, utom i de allra mest drabbade branscherna som sjukvården, nu har passerat fas ett och två i krisen.

I fas ett gällde det att ta sig igenom chocken och hantera all motstridig information, fatta beslut om hur man ska organisera arbetet kortsiktigt och kommunicera ut budskapet till oroliga medarbetare.

Fas två, som många var i under förra veckan, har handlat om att skapa nya rutiner, få teknik och arbetssätt att fungera i distansmöten och kolla av att personalen mår bra. Möten, konferenser, konsultinsatser, resor, o s v, har avbokats.

Även om de här faserna har varit jobbiga så har vi i våra samtal fått uppfattningen att det gått bra på de flesta ställen. Cheferna har tagit tag i väldigt praktiska problem och hållit sig fullt sysselsatta med det. De kommande faserna; tre och fyra, är enligt vår erfarenhet inte lika intuitiva.

I fas tre är det ledarnas ansvar att lägga ännu större fokus framåt och tänka strategiskt. Hur gör vi om det här fortsätter en längre tid? När måste vi börja permittera? Finns det andra alternativ? Hur säkrar vi upp att vi kan leverera på sikt? Och tusen andra frågor.

De här besluten måste tas i största osäkerhet. Vi inte vet hur länge det här kommer att fortsätta och hur det kommer att påverka Sveriges eller den globala ekonomin. Det går inte att bara säga att vi får vänta och se. Varje chef måste avsätta tid i sin kalender för att i lugn och ro koncentrerat gå igenom vilka alternativ som finns.

Att ta den nödvändiga personliga reflexionstiden är svårt. För många är det en akilleshäl.  Det är så enkelt att stryka egentiden, skjuta upp eventuella möten med coachen, boka upp några extra möten och börja agera. För det känns skönt att göra något praktiskt och det skapar en känsla av kontroll.

I fas tre är det dock en av chefens viktigaste uppgifter att ta ett steg tillbaka, ta ett helikopterperspektiv på situationen och på riktigt se helheten. Precis som när man kör bil så blir det också allt viktigare att ha blicken fäst långt fram på vägen, ju fortare det går.

Vårt råd är att sätta av minst 10 procent av arbetsveckan till enskild reflexion. Vi rekommenderar också alla chefer att, om möjligt, ta hjälp av en professionell coach för att bena upp framtiden. Det är det vi coacher är proffs på. (Har du ingen coach så erbjuder vi på Coachakuten ett gratis coachingtillfälle, läs mer här.)

Förhoppningsvis kommer vi snart till fas fyra. Då är det dags att återgå till det normala. Även om det nya normala inte kommer att se ut som det gamla. I den här fasen ska vi på något sätt ta igen det vi missat i produktion under veckor, eller ännu värre, månader av karantän, sjukdomar och oro.

Det kommer att innebära att produktiviteten hos varje individ måste bli högre, prioriteringar måste göras bland arbetsuppgifter och alla resurser måste tas tillvara.

Mer om det i nästa tips från coachen.

Peter Englén                                                          Anders Troedsson

Ledarskaps- och teamcoach, CTPC                  Ledarskaps- och teamcoach, CTPC

Peter.englen@bestteam.se                                anders.troedsson@bestteam.se

0709 42 03 17                                                       0703 40 65 32

Nu öppnar vi coachakuten för chefer

I den rådande situationen är vi inte bara beroende av vår fantastiska sjukvårdspersonal. Alla samhällsfunktioner och företag måste ta sig igenom det extrema läge vi nu befinner oss i, och vars like vi aldrig har upplevt. Det ställer enorma krav på gott ledarskap runt om i hela Sverige.

Som chef är det oerhört viktigt att ha någon att prata med och att kunna stanna upp och reflektera över situationen tillsammans med. Det är annars lätt att man blir överväldigad, känner sig helt ensam och fattar dåliga beslut.

Vi måste alla, utifrån våra förutsättningar och vår expertis, hjälpa till på olika sätt i det rådande läget. Vår specialistkunskap som ledarskapscoacher är att stötta chefer.

Vi har därför beslutat att öppna coachakuten för chefer, dit du kan vända dig och få tre gratis coachtillfällen .

Maila eller messa någon av oss så bokar vi en första coachning.

Vi på Best Team är ICF och TCI certifierade coacher med lång erfarenhet av att stötta ledare.

Peter Englén                                                          Anders ”Andy” Troedsson

peter.englen@bestteam.se                                anders.troedsson@bestteam.se

+46 709 42 03 17                                                 +46 703 40 65 32                     

5 Tips till alla er fantastiska chefer som ska hantera den kommande veckan

Ni är väldigt många ledare och chefer som idag sitter och funderar på hur ni ska hantera den kommande veckans utmaningar. Här kommer några handfasta tips.

Aldrig tidigare har väl ”VUCA” varit en bättre beskrivning av den beslutssituation som ni har att hantera. VUCA är ett begrepp som står för att vi måste förhålla oss till att, den information vi måste fatta beslut utifrån färgas av Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity. Det vill säga; informationen kan ändras hela tiden, vi vet inte vad som är sant och rätt, frågorna vi måste hantera är oerhört komplexa och vi får olika information från olika källor.

Det finns mycket forskning kring hur man ska agera i VUCA och vad som krävs av en chef i sådana här situationer. Utifrån mina kunskaper vill jag ge några praktiska tips till dig som är chef just nu:

 1. Fatta beslut utifrån den information du har, och underbygg ditt beslut med information från betrodda källor. Att låta bli att fatta beslut är inte ett alternativ. MEN, att inte agera kan ofta vara ett klokt beslut. Ibland kan det bästa vara att sitta lugnt i båten. Var också beredd på att du kan behöva ompröva ditt beslut när du får ny information eller inser ett nytt samband. Håll inte fast vid ett felaktigt eller illa underbyggt beslut av prestigeskäl. Var öppen med att dina beslut kan komma att ändras.
 2. Ta hjälp av ditt team. All forskning pekar på att beslut som tas när man har lyssnat på teamet, och där alla i teamet har fått möjlighet att säga sin mening, blir bättre än enväldiga beslut från teamledaren. Det innebär att du måste vara mån om den psykologiska tryggheten i ditt team så att dina medarbetare vågar prata fritt. Ta tid att lyssna in alla under veckans möten även om det är ont om tid.
 3. Om dina medarbetare arbetar hemifrån är det viktigt att du som deras ledare följer upp hur de har det. Antingen bör du ringa runt till medarbetarna och kolla hur de mår och vad de behöver för att kunna göra sitt jobb. Risken är att de sitter ensamma hemma och fastnar mentalt i nyhetsflödet. (Se Röda korsets rekommendationer i slutet av bloggen.)
  Eller så ägnar du en ordentlig stund för incheckning på det planerade virtuella teammötet – även om ni har en massa praktiska frågor att avverka.
 4. Sätt redan nu igång att planera för tiden efter det ”undantagstillstånd” vi nu lever i. Hur ska ni få igång produktionen, vad behöver göras först när det blir lite mer normalt och vem ska göra vad.
 5. Se till att du har det stöd DU behöver, för det är många som är beroende av dig. Utnyttja ditt nätverk och dryfta dina svåra dilemman. Diskutera scenarier på vad som kan hända med andra kollegor och tänk ut hur ni ska hantera dessa situationer så att ni är redo när det händer. Se till att du har professionellt stöd i form av en mentor eller ledarskapscoach som kan hjälpa dig att bli ditt bästa jag som chef. För din organisation och dina medarbetare är i större behov av ditt bästa ledarskap än någonsin förr.

Har du inget professionellt ledarskapsstöd och behöver en professionell coach, eller hjälp med hur du ska hantera ditt team i den svåra situation som föreligger, så hör av dig. Jag, eller någon av mina kollegor i vårt landsomspännande nätverk i KC Group, kan hjälpa dig oavsett var i Sverige du bor.

Det är nu vi alla måste hjälpas åt!

Peter Englén

Ledarskaps- och teamcoach

Peter.englen@bestteam.se

0709 42 03 17

Fakta: Röda korsets råd för att hantera oro

 • Var inte ensam med dina tankar.
 • Berätta för någon hur du känner.
 • Försök att inte slukas upp av nyhetsrapporteringen.
 • Fortsätt att göra saker som du mår bra av.
 • Håll dig till dina vanliga rutiner eller skapa nya som passar situationen.
 • Rörelse är viktigt!
 • Aktivera dig fysiskt. Undvik att tänka i ”svart eller vitt”.

Källa: http://www.krisinformation.se

© BestTeam. All rights reserved.