Teamcoaching

BestTeam jobbar med en teamutvecklingsmodell utarbetad av Tema Coaching International. Metoden utgår från att se teamet som ett eget system snarare än som en samling individer. Vi ser teamet som en levande entitet med uttalade och outtalade regler, en egen vision, idéer, blinda fläckar, förväntningar och ibland även ett eget humör. Teamets natur påverkar på ett avgörande sätt individerna i teamet och spelar en avgörande roll för hur väl medlemmarna samarbetar, och i slutändan hur teamet presterar.

Teamcoachingprocessen

Bilden nedan visar ett exempel på ett 6-8 månaders teamcoachingprogram. Tillsammans med våra certifierade teamcoacher går klientteamet igenom en process som skapar samstämmighet och ansvarstagande för maximal effektivitet. Metoden erbjuder ett brett utbud av teamfärdighetsövningar och coachning skräddarsydd för varje team. Genom processen gör vi kontinuerligt uppföljningar och stämmer av att vi är på rätt väg mot uppsatta mål. Teamets styrkor och svagheter mäts med en forskningsbaserad mätmetod som testats på tusentals team världen över. Mätningar görs före och efter processen för att mäta resultatet. Vi tittar också på teamets egna nyckeltal för att mäta teamets utveckling.

För mer information kontakta Anders Troedsson.

© BestTeam. All rights reserved.