Nu är det hög tid att ta tag i de psykosociala utmaningarna i svallvågorna av Covid 19 – men se till att göra det på rätt nivå!

Foto av Yan Krukov från Pexels

Med tanke på den inverkan Covid 19 har haft på våra sätt att organisera arbetet, och hur det har påverkat den psykosociala arbetsmiljön kommer vi i några bloggar framöver diskutera varför, och hur, man kan jobba med dessa frågor på teamnivån. Det här är första bloggen som handlar om på vilken nivå man kan göra mest nytta, mest kostnadseffektivt.

Covid har skapat psykosociala problem

Det finns en lång rad utmaningar kopplade till det gångna pandemiåret. Vissa har jobbat på tok för mycket. Andra har tvingats till permission. Vissa har trivts med att jobba hemma och vill inte återgå till att åka till jobbet medan några har mått dåligt av att sitta isolerade. Dessutom har vi nog alla brottats med existentiella funderingar om risken att dö, eventuella vaccineringsfaror och vad som ska hända med oss och vårt sätt att leva när allt det här är över.

Allt detta kan skapa stora problem för såväl svenska företag som offentliga aktörer. En tredjedel av alla tillfrågade i en stor studie svarade att de funderar på att byta jobb. En annan studie visar att många kommer att vilja jobba mer hemma. Dessutom finns en känsla av orättvisa hos vissa yrkesgrupper, som känner sig dåligt uppskattade och kompenserade för den insats de gör, och de uppoffringar de gjort.

Som chefs- och teamcoacher jobbar vi både med att stötta individer och grupper att hantera psykosociala utmaningar.

Vi vet, och har stöd i forskningen för det, att när det gäller arbete med psykosocial arbetsmiljö så är det mer effektivt att förändra organisationsstrukturer och processer, än att försöka få individerna att lära sig hantera dåliga arbetsvillkor.

Primära, sekundära och tertiära insatser

På BestTeam erbjuder vi primära, sekundära och tertiära insatser inom arbetsmiljöområdet – d v s insatser riktade mot individen, gruppen och organisationen.

På individplanet så handlar det oftast om att en chef eller medarbetare mår dåligt och behöver hjälp att handskas med de utmaningar som jobbet och livet innebär, att hitta vägen framåt mot- eller tillbaka till –ett hållbart arbetsliv. Vi är duktiga på att stötta individer och det är ett viktigt jobb. Men, det är dyrt både för företaget och individen att det har gått så långt att insatsen behövs.

Den största nyttan gör vi med sekundära insatser, med hjälp av teamcoaching. Det är här, på teamnivån, som vi kan bidra med att skapa såväl bra arbetsrutiner som engagemang och motivation. Det är i teamet de flesta problemen och svaren finns. Med våra teaminsatser ökar vi snitt faktorer som optimism, engagemang och tillit i teamet med över 25 procent. Vi löser också många praktiska problem och skapar nya arbetssätt med stöd av teamets gemensamma kunskap. Vi lär dessutom teamet att skapa ett eget lärande, så att teamet kan hantera sina egna problem på sikt.

Teamet existerar aldrig i ett vacuum, utan är en del av ett systemen – eller en organisatorisk kontext. Det är det omgivande systemet som ger teamet de förutsättningar det behöver för att klara sin uppgift. Det kan vara centrala direktiv, budgetar eller beslutade sätt att jobba. Men det kan också vara andra team eller externa intressenter, som kunder eller patienter, som påverkar arbetet.

Framgångsrika insatser på teamnivå kräver ett engagemang från företagets ledning, och en öppenhet för att anpassa strukturer, resurser och direktiv efter vad teamen behöver för att lösa sin uppgift på bästa sätt. Som teamcoacher är vi vana vid att arbeta med ledningsgrupper och styrelser för att skapa insikter och handling i t ex arbetsmiljöfrågor.

Genom vårt samarbete med KC-Group kan vi idag, genom Proact, erbjuda möjligheten att få kostnadstäckning från Försäkringskassa med 50 procent av kostnaden för särskilda arbetsmiljöinsatser på individ, team- och organisationsnivå.

Kontakta oss på BestTeam så berättar vi mer.

Peter Englén & Anders Troedsson

peter.englen@bestteam.se

0709 42 03 17

© BestTeam. All rights reserved.